31 May

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére a 2023/24. tanévtől.

Ulánbátor (Mongólia), Mongol Nemzeti Egyetem
Feladat típusa: lektor
Időtartama: 4 tanév
A tanév során a vendégoktató heti szinten a következőket vállalja:
- 8-10 óra óratervezés (Tanterv: Magyar nyelv és kultúra tanfolyam);
- 12-14 óra tantermi tanítás;
- 4-6 óra tanórán kívüli nyelvi foglalkozások (klub, rendes iskolai munkaidőn kívüli találkozó);
- Egy cikk tudományos folyóiratba történő publikálása.
 

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában pályázatot hirdet lektori és vendégtanári ösztöndíjas jogviszony betöltésére,

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.)
 • a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet)

rendelkezéseivel összhangban.

1. A pályázat célja:

A magyar nyelv és kultúra megismertetése, oktatása és terjesztése külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: fogadóintézmény), valamint a fogadóintézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységben való részvétel elősegítése és támogatása.

2. A pályázat tárgya:

A Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése a jelen felhívás mellékletében felsorolt fogadóintézményekben és feltételekkel.

3. Általános pályázati feltételek:

Pályázat benyújtására jogosult, aki

3.1. lektori tevékenység esetén vagy mesterfokozatú magyar nyelv és irodalom tanára szakképzettséggel, vagy mesterfokozatú magyar, mint idegen nyelv tanára szakképzettséggel rendelkezik;

3.2. vendégtanári tevékenység esetén a fogadóintézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik;

és mindkét esetben

3.3. megfelelő szinten ismeri a fogadóország kultúráját és nyelvét vagy egy, a fogadóintézmény által elvárt közvetítő nyelvet;

3.4. felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik;

3.5. megfelel a fogadóintézmény által meghatározott feltételeknek;

3.6. vállalja, hogy részt vesz a „Vendégoktatók a Magyar Kultúráért” programsorozat szervezésében és lebonyolításában;

3.7. vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén ösztöndíjszerződést, vagy – a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról szóló 1/2022. (II. 26.) KKM utasítás 19. § (2) bekezdésben megjelölt oktatóhelyek esetén – megbízási szerződést köt a minisztériummal.

3.8. vállalja, hogy a bérszámfejtési iratok és egyéb elektronikusan aláírandó dokumentumok elérése érdekében Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezik.

4. A pályázat forrása:

A pályázat forrása a minisztérium Külképviseletek igazgatása cím költségvetésben a vendégoktatói ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) finanszírozására elkülönített keret.

5. A pályázók köre:

Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki megfelel a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

6. Az ösztöndíj megállapítása:

6.1. Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram keretében a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint ösztöndíjban és költségtérítésben részesül.

6.2. A pályázati felhívás 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés mértékének és számítási módjának megállapítása, számfejtése és folyósítása a Külszoltv.-nek és a miniszteri rendelet devizailletményre és átalány-költségtérítésre vonatkozó megfelelő rendelkezései alapulvételével, a 6.3.–6.5. pontban foglaltak figyelembe vételével kerül meghatározásra.

6.3. A 6.1. pontban meghatározott ösztöndíjat a Külszoltv.-nek a deviza-illetményre és a deviza-illetménypótlékra vonatkozó szabályai alapján kell megállapítani, figyelemmel a 6.4. pontban foglaltakra. Az 6.1. pontban meghatározott költségtérítést a Külszoltv. átalány-költségtérítésre vonatkozó szabályait alapul véve kell megállapítani.

6.4. A 6.3. pont alapján megállapított ösztöndíj – a Külszoltv. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a miniszteri rendelet szerint a fogadóintézmény székhelye, vagy – a székhelytől eltérő működési helye esetén – a működési helyét képező település szerinti, vagy a 6.7. pontban foglaltak szerint megállapított állomáshelyre irányadó deviza-alapilletmény alapulvételével
a) 1,0 szorzóval, illetve
b) az ingázó vendégoktató esetében 0,5 szorzóval kerül megállapításra.

6.5. Az ingázó vendégoktató a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti házastársa után nem jogosult a Külszoltv. 24. § (7) bekezdésében meghatározott deviza-illetménypótlék szabályai alapulvételével megállapított ösztöndíjrészre, valamint a Külszoltv. 25. § (2) bekezdésében foglalt átalány-költségtérítés szabályai alapján megállapított ösztöndíjrész meghatározása során kizárólag a Külszoltv. 25. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vegyes költségtérítést kell a részére megállapítani.

6.6. A 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés folyósításának feltétele az ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és annak az ösztöndíjprogram működési szabályzatában, valamint az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerinti igazolása.

6.7. Amennyiben azon a településen, ahol a fogadóintézmény székhelye – vagy a székhelytől eltérő működési helye esetén – a működési helye található, nem működik külképviselet, akkor a 6.4. pont a) és b) alpontja szerinti ösztöndíjrészt a fogadóállam illetékes konzuli kerülete szerinti magyar külképviseletre megállapított deviza-alapilletmény figyelembevételével, a 6.4.–6.5. pontban foglaltak alapján kell megállapítani.

6.8. Keresőképtelenség esetén a 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés a Külszoltv. 33. § (2)-(4) bekezdése figyelembevételével kerül megállapításra.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2023. június 7. déli 12:00 óra (közép-európai idő /CET/)

8. A pályázat benyújtása:

8.1. A 9. pontban meghatározott dokumentumokból álló pályázati anyagot 2023. június 7., déli 12:00 óráig (közép-európai idő /CET/) a lektori@mfa.gov.hu címre kell elektronikusan benyújtani. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Vendégoktatói pályázat 2023/2024. A dokumentumokat a megadott formátumokban külön fájlokként, maximum 5 MB terjedelemben kell csatolni.

8.2. A 9.2. a) és c) pontban meghatározott dokumentumok (magyar nyelvű önéletrajz és magyar nyelvű oktatási terv) eredeti, aláírt változatát legkésőbb 2023. június 7-i postai feladási dátummal kell eljuttatni a minisztérium részére, a KKM Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztály, 1027 Budapest, Bem rakpart 47. címre. A borítékon kérjük feltüntetni: Vendégoktatói pályázat 2023/2024.

8.3. A pályázat befogadhatóságának feltétele, hogy a pályázó jelentkezése a pályázat benyújtásáról szóló 8.1. és 8.2. pontokban leírtaknak megfelelően történik. A pályázat elektronikus beküldése során felmerülő technikai nehézségek esetén fellebbezésnek nincs helye.

9. A pályázatban benyújtandó dokumentumok:

9.1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • magyar állampolgárság megállapítására alkalmas dokumentum (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél) – .pdf vagy .jpg formátumban, a következő példa szerinti elnevezéssel: 1_szig_monogram,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – .pdf vagy .jpg formátumban, a következő példa szerinti elnevezéssel: 2_erkolcsi_monogram,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik pályázati anyagát – .pdf vagy .jpg formátumban, a következő példa szerinti elnevezéssel: 3_nyilatkozat_monogram.

9.2. A pályázathoz kötelezően benyújtandó speciális dokumentumok:

 • legfeljebb kétoldalas, Europass-típusú önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat – szerkeszthető .doc vagy .docx formátumban, valamint aláírással ellátva, .pdf vagy .jpg formátumban, a következő példa szerinti elnevezéssel: 4_oneletrajz_monogram;
 • legfeljebb kétoldalas, vázlatosan megírt önéletrajz idegen nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat – aláírással ellátva, .pdf vagy .jpg formátumban, a következő példa szerinti elnevezéssel: 5_CV_eng_monogram;
 • legfeljebb egyoldalas oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra – aláírással ellátva, .pdf vagy .jpg formátumban, a következő példa szerinti elnevezéssel: 6_okt_terv_monogram;
 • legfeljebb egyoldalas oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra – aláírással ellátva .pdf vagy .jpg formátumban, a következő példa szerinti elnevezéssel: 7_edu_plan_monogram;
 • oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok egyszerű másolata – .pdf vagy .jpg formátumban, a következő példa szerinti elnevezéssel: 8_1_diploma_monogram, 8_2_nyelvvizsga_monogram;
 • vendégtanári ösztöndíjak esetében a megpályázott fogadóintézmény szempontjából releváns, legfeljebb egyoldalas publikációs jegyzék (lektori ösztöndíjak esetében a publikációs jegyzék benyújtása előnyt jelent, de nem kötelező), a következő példa szerinti elnevezéssel: 9_publikaciok_monogram;
 • lektori ösztöndíjak esetében a szakma egy olyan elismert képviselőjének magyar vagy angol nyelvű, kézjegyével ellátott ajánlása a pályázó magyar nyelvtanári munkára való alkalmasságáról, akinek hosszabb időn keresztül volt alkalma megismerni a pályázó tevékenységét (pl. tanára, kutatásvezetője, munkahelyi felettese volt). Az ajánlást magának az ajánlónak kell közvetlenül eljuttatnia a minisztérium részére elektronikusan a lektori@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ajánlólevél tartalmát a minisztérium bizalmasan kezeli, a pályázó azt nem ismerheti meg.

9.3. A 9.2 pont szerinti dokumentumok esetében kérjük, hogy amennyiben nem magyar vagy angol nyelvű dokumentumot nyújtanak be jelentkezésük során, szíveskedjenek annak fordítását is mellékelni pályázatukhoz. A fordítás esetében nincs szükség hiteles fordításra, elegendő a fordító által aláírt dokumentum is, aminek elnevezésénél szíveskedjenek a 9.1.-9.2. pontokban ismertetett formát használni.

10. A pályázat érvényessége:

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó

 • nem felel meg a pályázati felhívásban közzétett feltételeknek,
 • pályázata nem érkezett meg elektronikus és postai úton,
 • pályázatát nem a felhívásban közzétett formában nyújtotta be,
 • a pályázatot hiányosan nyújtotta be,
 • a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,
 • a szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.

11. A pályázatok elbírálása:

11.1. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázók kiválasztási eljárásban vesznek részt. A kiválasztási eljárás keretében a bírálóbizottság személyes meghallgatást folytat le.

11.2. A meghallgatás helyéről és időpontjáról a minisztérium a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt munkanappal korábban, elektronikus úton értesíti a pályázót.

11.3. A pályázati meghallgatást követően a pályázók rangsorolt listájáról a bírálóbizottság dönt, figyelembe véve a pályázók felkészültségét, oktatási tapasztalatait, tudományos munkásságát és – vendégoktatói ösztöndíjban már korábban részesült pályázók esetében – éves értékeléseiket.

11.4. A bírálóbizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód.

11.5. Az ösztöndíjat a fogadóintézmény hozzájárulása alapján a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak a fogadóintézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kell létesítenie és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt azt fenn kell tartania.

11.6. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM képzésekért, ösztöndíjakért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a pályázat befogadására vagy a pályázati döntés meghozatalára vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba ütközik. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az Ávr. 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. Ugyanezen jogszabályhely rendelkezik a kifogás elbírálásának rendjéről is.

12. A pályázók értesítése, szerződéskötés:

12.1. A miniszter a bírálóbizottság által ösztöndíjazásra nem támogatott pályázókat a bírálóbizottsági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti döntéséről.

12.2. A miniszter a pályázóval az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet szerinti ösztöndíjszerződést köt.

12.3. A miniszter a nyertes pályázók névsorát a Korm. rendelet alapján adott hozzájárulásuk alapján a minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

12.4. Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést nem köti meg, a pályázó helyébe a Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja szerinti rangsorolási listán soron következő − a fogadóintézmény által is támogatott − pályázó lép.

12.5. Ha a pályázó rajta kívül álló okból nem tudja az értesítésben megjelölt határidőn belül megkötni a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést, akkor erre a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonynak ösztöndíjszerződés szerinti tervezett kezdőnapját megelőző legkésőbb tizenötödik napig lehetőséget kell biztosítani számára.

13. Szerződésszegés jogkövetkezményei:

A szerződésszegés egyes eseteit, illetve annak jogkövetkezményeit a Korm. rendelet és az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

14. Hitelességi nyilatkozat:

A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közlése az ösztöndíjprogramból 10 évre történő kizárását eredményezi.

15. Adatvédelem:

15.1. A pályázó a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul pályázati anyagának és személyes adatainak kezeléséhez, valamint továbbításához mindazon külső szerv részére, amely a pályázattal kapcsolatos érdemi ügyintézésre jogszabályi és belső szabályozás alapján jogosult.

15.2. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti a személyes adataiban bekövetkezett mindazon változásokat, amelyek az ösztöndíjszerződést, az ösztöndíjra való jogosultságot érintik. A minisztérium a részére továbbított adatokat a pályázatok elbírálásához, az ösztöndíjszerződés megkötéséhez és módosításához, illetve megszüntetéséhez szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj visszafizetéséről szóló döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használja fel.

15.3. A személyes adatokat a minisztérium az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

16. Elérhetőség:

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztály
E-mail cím: lektori@mfa.gov.hu
Telefonszám: (+36 1) 458 2198; (H–Cs: 8.00–15.00, P: 8.00–12.00 között)